Legal Advice

Legal Advice

नुकसान भरपाई अधिकार

मोटार वाहन अपघात हा मानवी चुकीमुळे होवो अथवा वाहन दोषामुळे, हे कारण अगदीच गौण ठरते, खुजे ठरते.जेव्हा कोणत्याही व्यक्तीचा अपघात होतो आणि त्या अपघातामुळे त्या

Read More »
Legal Advice

वाहन अपघात आणि कायदे

मोटार वाहन अपघात न्यायाधिकरणात- मोटार वाहन अपघातात/ अपघातामुळे झालेल्या जखमी तथा मृत व्यक्ती यांच्या नुकसान भरपाईकरिता दावे दाखल करण्यात येतात. MV ACT, 1988 म्हणजे मोटार

Read More »
Legal Advice

कायद्यावर बोलू काही भाग -3

Adv sandhya paranjpe आपण या कायद्याच्या भागात आज भारतीय फौजदारी कायदा या विषयी पाहू.फौजदारी गुन्ह्यांमध्ये संबधीत गुन्ह्याचे अन्वेषण व त्या आनुषंगिक आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची

Read More »
Legal Advice

कायद्यावर बोलू काही -भाग 2

अॅड. सौ. संध्या परांजपे आपण पाहिले की कायदे हे सर्व चराचर यांना जीवन सुखकर बनण्यासाठी आणि शांतता पूर्ण जीवन व्हावे याकरितां केलेले आहेत. त्यापैकी काही

Read More »
Legal Advice

कायद्यावर बोलू काही…!

अॅड. सौ. संध्या परांजपे आपल्याला माहिती आहे आज आपण आपल्या देशाचा नागरिक म्हणून निर्धास्त जगतो. त्यासाठी ज्या अनेक गोष्टींचे योगदान आहे, त्यात सगळ्यात महत्वाची आणि

Read More »

Top Sections

Explore